W dniu 15 marca 2022 r. nastąpiło przekształcenie działalności gospodarczej prowadzonej przez Roberta Skrzypkowskiego pod nazwą R/S Budownictwo Robert Skrzypkowski w spółkę akcyjną działającą pod nazwą R/S Budownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, w trybie przepisów  art. 551 § 5 oraz art. 5841 – 58413 Kodeksu Spółek Handlowych.
Aktualne dane spółki:

R/S Budownictwo Spółka Akcyjna

Ul. Drewniana 11 lok. 1

15-265 Białystok

KRS:0000960215

NIP 5423446042

REGON 521480502

Na skutek powyższego, z dniem dokonania wpisu przekształcenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj. z dniem 15 marca 2022 r., R/S Budownictwo Spółka Akcyjna wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Przedsiębiorcy Przekształcanego, w związku z czym stała się również stroną obowiązujących umów łączących Przedsiębiorcę Przekształconego z Podmiotami
Jednocześnie zapewniamy, że przekształcenie nie będzie skutkowało żadnymi zmianami w zakresie dotychczasowej realizacji zobowiązań wynikających z ww. umów, przy czym będą one wykonywane przez R/S Budownictwo Spółkę Akcyjną, jako następcę prawnego Przedsiębiorcy Przekształconego.